Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi Irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

Az Szkíta Kézműves Bolt alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében.
Ezért arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmával összhangban kezeljük.
Az átláthatóság biztosítása érdekében, jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és védelméről.

 

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:  Szkíta Kézműves Kft.
Székhely:                                                     1053 Bp., Kossuth Lajos utca 6.
Adószám:                                                     23033159-2-41
Cégjegyzék szám:                                       01-09-949809
Weboldal megnevezése:                            www.szkitabolt.hu

Továbbiakban: Szkítabolt.

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:
Levelezési cím:                                           1053 Bp., Kossuth Lajos utca 6.
E-mail cím:                                                  szkitabolt@gmail.com
Telefon:                                                        +36-30-981-5407

 

Az adatkezelés irányelvei

Kijelentjük, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük a személyes adatok kezelését és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
– A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
– A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
– A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
– A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
– A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
– A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
– Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy weboldalunk működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthassunk.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztráló és/vagy megrendelést leadó felhasználói.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérheti.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk.
Árurendelése során Ön továbbítja nekünk vezeték- és keresztnevét, számlázási- és szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát.
Felhasználói fiókjának elkészítése során a fentieken túl felhasználói nevét és becenevét is megadja, továbbá képét és életrajzi adatait is megadhatja.

 

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

– Felhasználói fiók létrehozása és kezelése az Szkítabolt felületen.
– Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is.
– Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése.
– Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Szkítabolt által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Ön által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Szkítabolt és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

 

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését. Előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk bizonyos időtartamra továbbra is biztosítani az adatok tárolását.

 

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

– Futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak.
– Pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek.
– Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

Személyes adatait Magyarország területén tároljuk és kezeljük.